Danimarka’da Vatandaşlık Eğitimi-Citizenship Education in Denmark

3.793 1.418

Abstract


Özet: Dünyada birçok ülke kendi yap? ve anlay???na uygun olarak, iyi birer vatanda? yeti?tirme amac?n? gerçekle?tirmek için sosyal bilgiler ve tarih program?na ba?vurmaktad?r. Bu ülkelerden birisi de Danimarka’d?r. Danimarka bu amaç do?rultusunda, Sosyal Bilgiler dersi arac?l???yla toplumun de?erlerine sayg?l?, demokratik topluma aktif bir ?ekilde kat?lan ve ya?ad??? toplumun geli?mesi için katk?da bulunan bireylerin yeti?tirilmesini hedeflemektedir. Son y?llarda ülkemizde Milli Eğitim Bakanl??? tarafından vatandaşlık eğitimi merkezli pek çok uygulama ve proje yap?lmaktad?r. Bu çalışmalara ???k tutmak ve öneriler getirmek için vatandaşlık eğitimini büyük bir ciddiyetle yürüten Danimarka’n?n sosyal bilgiler ve tarih programlar? hedef, içerik, ö?renme ö?retme süreçleri ve de?erlendirme boyutlar? bak?m?ndan incelenmi?tir.
Çal??ma; Danimarka’n?n Odense Bölgesi’nde uygulanan sosyal bilgiler dersinin görüldü?ü 7.-9. Sınıf ve tarih dersinin görüldü?ü 3.-9. Sınıf düzeyleri ile s?n?rl? kalm??t?r. Ara?t?rmada, doküman analizi ile ad? geçen programlar incelenmi?tir. Programlar ülkenin Eğitim Bakanl??? kaynaklar?na ula??larak elde edilmi?tir. Danca diliyle yaz?l? olan dokümanlar önce ?ngilizceye sonra Türkçeye çevrilmi?tir. Bu esnada Danimarkal? program uzmanlar? ve alan öğretmenlerinden gerekti?inde çeviri için destek al?nm??t?r. Bunun d???nda veri toplamak amac?yla ara?t?rmac?, çe?itli ders etkinliklerine kat?larak gözlemlerde bulunmu?tur.
Elde edilen bulgulara göre; Danimarka’da vatandaşlık eğitiminde demokrasi, özgürlük, sayg? kavramlar?n?n üzerine odaklan?ld???; ö?rencilere demokratik ya?ama kat?l?m için gerekli olan kurallar?n ve de?erlerin kazand?r?lmaya çal???ld??? görülmü?tür. Ayr?ca, ö?rencilere demokratik ya?ama kat?lma konusunda seçim yapabilme ve fikirlerini özgürce söyleyebilme hakk?na sahip olduklar? anlay???n?n verilmeye çal???ld??? da tespit edilmi?tir. Vatandaşlık eğitiminin sadece teoriye dayal? olmad???, okullar?n ö?rencilere bu dersin merkezinde olan demokrasi anlay???n?, gerek dü?ünce gerekse de eylem olarak kazand?rmaya çal??t??? görülmü?tür. Bu ba?lamda Danimarka’n?n Sosyal Bilgiler Program?n?n içeri?inin dü?ünce özgürlü?ü, demokrasi, ideolojiler, politika ve anayasa gibi konulardan olu?tu?u söylenebilir.
Ayr?ca Danimarka’n?n sahip oldu?u çok kültürlü yap?n?n ortak ya?am aç?s?ndan toplumdaki bireylerin birbirini anlamas? gereklili?ini ortaya ç?kard???; vatandaşlık eğitiminin de ö?rencilerin karma??k sosyal yap?ya uyum göstermesi ve farkl?l?klar? anlamas? konusunda önemli bir i?leve sahip oldu?u görülmü?tür.

Abstract: Many countries in the world refer to the social studies and history program to achieve the objective training a good citizen according to its own structure and approach. Denmark is one of these countries. For this purpose Denmark aims to educate individuals who are respectful to the values of community, actively participate in the democratic society and contribute to the development of living community. In this context, the content of Social Studies Program in Denmark forms such as freedom of thought, democracy, ideology, policy and constitutional issues. In recent years in our country makes many applications and project that is based to citizenship education by the Ministry of Education. To shed light on these studies and bring recommendations, social studies and history curriculum of Denmark carrying out citizenship education very seriously is investigated in terms of dimensions of goals, content, learning process and evaluation.
This study is limited with social studies lesson in 7th-9th class and history lesson in 3th-9th class which is applied in Odense of Denmark. The document analysis technique which is one in qualitative data collection methods is used in the search. The documents are obtained about social studies program which is the basis of research reaching the country’s Education Ministry sources. In addition to data collection, the researcher is visited the school to make one to one interview by the teachers on subjects.
According to results of analysis of the data, these findings are reached: It is often emphasized on concept of democracy, freedom, and respect in citizenship education in Denmark. It is intended to give the students required the rules and values for participation in the democratic life and it is attempted to be given approach that the students have a right to say their ideas freely and to choose to participate in democratic life. It is highly specified that citizenship education is not only based on theory in the process and democracy approach is at the center of this course is needed to acquire to the students in the schools in both of thought and action, it is shown the student council as an example. It is seen to reveal that individuals need to understand each other that Denmark has a multicultural structure. It is also seen to have an important function about adoption complex social structure and understand differences of students in citizenship education.

Keywords


Curriculums of History and Social Studies in Denmark, Citizenship education

Full Text:

PDF


References


Akbaş, O. (2008). Değerler eğitimi akımlarına genel bir bakış. Kırıkkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Değerler Eğitimi Dergisi, 16, 9-27.

Alkın, S. (2007). İngiltere ve Türkiye’de ilköğretim programlarındaki vatandaşlık eğitiminin karşılaştırılması. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara

Argüden, Y. (2008). Küreselleşmeyi yönetebilmek: Küresel vatandaşlık eğitimi. Önce Kalite Dergisi, 40-42.

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi (2010). Avrupa Konseyi Demokratik Vatandaşlık Eğitimi ve İnsan Hakları Eğitimi Şartı. CM/Rec(2010)7 sayılı tavsiye kararı ve açıklayıcı not. Strasbourg: Avrupa Konseyi Yayınları

Boobekova, K. (2001). Türkiye ve Kırgızistan ilköğretim sistemlerinin karşılaştırılmalı olarak incelenmesi (1. Kademe). Yayınlanmamış doktora tezi. Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul

Cırık, İ. (2008). Çok kültürlü eğitim ve yansımaları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 34, 27-40.

Coşkun-Keskin, S. (2007). Sosyal bilgiler derslerinde empati becerilerine dayalı öğretim tekniklerinin kullanılması. Yayınlanmamış doktora tezi. Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul

Coşkun, S. (2008). Çocuk ve barış: Çocuklar nasıl bir dünya istiyor? Safran M., Dilek D. (Ed.), 21. yüzyılda kimlik, vatandaşlık ve tarih eğitimi içinde (s.286-301). İstanbul: İnsan yayınevi

Demirel, Ö. (2007). Eğitimde program geliştirme. 10. Baskı. Ankara. Pegem A Yayıncılık

Gazibey-Sağlam, D. (2004). Almanya’da Gymnasium 5.,6, ve 7/8. sınıf tarih, coğrafya ve vatandaşlık eğitimi programlarının amaç ve içerik açısından incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü: İstanbul

Gün, E. S. (2007). Türkiye ve İngiltere ilköğretim 4. ve 5. sınıflar sosyal bilgiler dersi öğretim programlarının karşılaştırılması. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara

Gültekin, M., Karadağ, R. ve Yılmaz, F. (2007). Yapılandırmacılık ve öğretim uygulamalarına yansımaları. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2, 50-528

Güven, A. (2008). Demokratik vatandaşlık ve tarih eğitimi. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 12 (2), 337-350.

Hazır-Bıkmaz, F. (2006). Yeni ilköğretim programları ve öğretmenler. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi, 39, 97-116.

Historie (2009). Tarih. http://www.uvm.dk/~/media/Publikationer/2009/Folke/Faelles% 20Maal /Filer/Faghaefter/090707_historie_12.ashx adresinden 14.05. 2009 tarihinde edinilmiştir.

Kan, Ç. (2009). Sosyal bilgiler eğitiminde küresel vatandaşlık. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 26, 25-30.

Karaman Kepenekçi, Y. (2008). Eğitimciler için insan hakları ve vatandaşlık. Ankara: Ekinoks Kitapevi

Keskin, Y. ve Coşkun-Keskin, S. (2011). Amerika Birleşik Devletleri. İçinde C. Öztürk (ed.), Farklı ülkelerin sosyal bilgiler öğretim programları (s.73-104). Ankara: Pegem A

MEB (2005). Sosyal bilgiler 4.-7. sınıf programı. Ankara: Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı

National Council for the Social Studies (NCSS) (1992): National Curriculum Standards for Social Studies: Executive Summary.

http://www.socialstudies.org/standards/

execsummary adresinden 08.03.2009 tarihinde edinilmiştir.

National Council for the Social Studies (NCSS) (2010): National Curriculum Standards for Social Studies: Chapter 2—The Themes of Social Studies. http://www.socialstudies.org/standards/strands adresinden 31.12.2012 tarihinde erişilmiştir.

Oruç, Ş., ve Ulusoy, K. (2008). Sosyal bilgiler öğretimi alanında yapılan tez çalışmaları, Selçuk Üniversitesi, Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, 26, 121-132.

Safran, M. (2008). Özel öğretim yöntemleriyle sosyal bilgiler öğretimi. Ankara: Pegem A Yayınevi

Sağırlı, M.. (2005). Bir konu alanı olarak vatandaşlık bilgisi. İçinde E. Töre Temiz (ed.), Vatandaşlık Bilgisi (s. 10-26). İstanbul: Lisans Yayıncılık

Samfundsfag. (2009). Sosyal Bilgiler. http://www.uvm.dk/~/media/Publikationer/2009/ Folke/Faelles%20Maal/Filer/Faghaefter/090709_samfund_12.ashx adresinden 14.05.2009 tarihinde edinilmiştir.

Ulusavaş, M. (tarihsiz) Temel yurttaşlık eğitimi (global boyutlu, karşılaştırmalı bir çalışma).

http://pauegitimdergi.pau.edu.tr/Makaleler/144138815_17- TEMEL%20YURTTA

%C5%9ELIK%20E%C4%9E%C4%B0T%C4%B0M%C4%B0.pdf adresinden

2011 tarihinde edinilmiştir.

Yeşil, R. (2004). İnsan hakları ve demokrasi eğitiminde yöntem. Gazi Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi.5 (1), 35-41.

Yıldırım, A. ve H. Şimşek (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık

Yılmaz-Önkür ,Ş. (2004). Fransız eğitim sisteminin ilköğretim ikinci kademesinde (college) uygulanan sosyal bilgiler programının analizi ve Türkiye’deki programlarla karşılaştırılması. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü: İstanbul

Yüceer, D. (2011). Danimarka ve Türkiye’de uygulanan sosyal bilgiler programlarının analizi ve karşılaştırılması. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Sakarya Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü: Sakarya

Yüceer, D. ve Coşkun-Keskin S. (2012). Danimarka ve Türk Eğitim sistemlerinin ilköğretim düzeyinde karşılaştırılması. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 31 (1), 325-349
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.