Tolerance as a Democrat?c Value ?n H?gher Educat?on

3.043 931

Abstract


Eğitimin her düzeyinde özellikle de yar?n?n öğretmenlerini yeti?tirecek olan yüksekö?retim kurumlar?ndaki ö?retim elemanlar?n?n ho?görülü bir Sınıf ortam? olu?turarak ders i?lemeleri ve ö?rencilerinde de benzer tutum ve davran??lar geli?tirmeye çalışmalar?, demokrasiyi özümsemi? yeni bir nesil yeti?mesini sa?layacakt?r. Bu anlamda ö?retim elemanlar?n?n eğitim ö?retim sürecinde ö?rencilere yönelik tutum ve tav?rlar? hem demokratik anlay???n yerle?mesi hem de ho?görü ortam?n?n geli?tirilmesi aç?s?ndan önemlidir. Demokratik bir de?er olarak Sınıfta ho?görüye ili?kin ö?retim elemanlar?n?n görü?lerinin belirlenmesi amac?yla yap?lan bu ara?t?rma, tarama modeli niteli?indedir. Ö?retim elemanlar?n?n Sınıfta ho?görüye yönelik görü?lerini belirlemek amac?yla bir ölçek geli?tirilmi?tir. Çal??madan elde edilen verilerin cinsiyet, medeni durum, k?dem ve unvan de?i?kenleri aç?s?ndan kar??la?t?r?lmas? amac?yla aritmetik ortalama, t-testi, Mann-Whitney U testi ve Kruskal Wallis teknikleri kullan?lm??t?r. Ö?retim elemanlar?n?n Sınıf içi ho?görüye ili?kin görü?leri; ileti?im ve kat?l?m, d?? görünü? ve ö?renci davran??lar?na tepki ba?l?klar? alt?nda incelenmi?tir. ?leti?im ve kat?l?m boyutuna bak?ld???nda, ö?retim elemanlar?n?n ö?rencilerin karar alma sürecine kat?lmalar?na, dersi alacaklar? ö?retim eleman?n? seçme özgürlü?üne, çe?itli konularla ilgili itiraz ve önerilerini dile getirmelerine olumlu yakla?t?klar? belirlenmi?tir. D?? görünü? boyutunda ö?retim elemanlar? hem kendilerinin hem de ö?rencilerin istedikleri k?yafetleri giyebilmeleri ve giyim konusunda herhangi bir k?s?tlaman?n do?ru olmayaca?? yönünde görü? ifade etmi?lerdir. Ö?retim elemanlar?n?n giyim konusundaki bu ho?görülü tutumlar?na kar??n ö?rencilerin siyasi kimliklerini ya da görü?lerini belli edecek i?aretler kullanmalar?na ise ayn? derecede ho?görülü yakla?mad?klar? görülmü?tür. Bir Sınıf yöneticisi olarak ö?retim eleman?n?n bir ho?görü ortam? olu?turmas?, eğitim-ö?retim faaliyetlerinin amac?na uygun ?ekilde yürütülmesini kolayla?t?r?r. Üniversitede böyle bir ortam?n olu?turulmas?, öğretmen adaylar?n?n gelecekte mesleklerini ifa ederken programda ?srarla alt? çizilen demokratik Sınıf ortam?n? olu?turmalar?na da yard?mc? olacakt?r.

Full Text:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.