Teknolojinin De?erlere Yans?mas? Konusunda Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylar?n?n Görü?leri-Pre-service Social Studies Teachers’ Views about Reflection of Technology on Values

4.028 1.598

Abstract


Özet: Teknoloji ve de?erler arasındaki etkile?im eğitim yoluyla genç bireylere tan?t?lmakta, onlar?n bu konuda fark?ndal?k kazanmalar? amaçlanmaktad?r. Türkiye’de ilkö?retim program?nda yer alan Sosyal Bilgiler dersi de kazan?mlar? ile bu amaca hizmet etmektedir. Bu derste bilim ve teknolojinin toplumsal ya?am üzerindeki etkisi ve bu etkinin de?erlere yans?mas? kar??l?kl? olarak ele al?nmaktad?r. Bu ili?kinin etkili biçimde ortaya konulmas?nda ise öğretmenlere büyük görev dü?mektedir. Dolay?s?yla bu ara?t?rman?n amac?, mesleki ya?amlar?nda sosyal bilgiler dersini yürütecek öğretmen adaylar?n?n teknolojinin de?erlere yans?mas? ile ilgili görü?lerinin belirlenmesidir. Ara?t?rmada nitel ara?t?rma yöntemlerine dayal? olarak haz?rlanan ve öğretmen adaylar?n?n teknolojinin de?erlere yans?mas?na ili?kin görü?lerini belirlemeye dönük aç?k uçlu sorular?n yer ald??? bir veri toplama arac? kullan?lm??t?r. Ara?t?rman?n kat?l?mc?lar?n? iki devlet üniversitesinde ikinci Sınıfa devam eden ve “Bilim, Teknoloji ve Sosyal De?i?me” dersini alan 122 sosyal bilgiler öğretmen aday? olu?turmu?tur. Ara?t?rmada elde edilen veriler içerik analizi tekni?iyle çözümlenmi?tir. Ara?t?rma sonucunda, sosyal bilgiler öğretmen adaylar?n?n günümüzde teknolojinin geli?imine yönelik bak?? aç?lar?n?n teknolojik iyimserlik çerçevesinde, teknoloji ve de?erler arasındaki ili?kiye dair yakla??mlar?n?n ise teknolojik kötümserlik çerçevesinde yorumlanabilece?i saptanm??t?r.

Abstract: The interaction between technology and the values is introduced to the young individuals through education and it is aimed to provide an awareness about this issue. In Turkey, the social studies course in primary school contributes to this aim with its’ goals. The effect of science and technology on societal life and it’s reflection on values, issue in the context of this course. Teachers have a tremendous responsibility in presenting this relationship effectively. Thus, the aim of this study is to find out the opinions of the pre-service social studies teachers about the role of technology on values. A data collection tool was developed based on qualitative means which included open-ended questions regarding the pre-service social studies teachers’ views about reflection of technology on values. In two state universities, 122 second grader pre-service social studies teachers who were attending to the “Science, Technology and Societal Change” course formed the participants of this research. The data gathered in this study were analysed through content analyse technique. In conclusion, it was found that pre-service social studies teachers’ views about todays’ technological developments could be interpreted in the framework of technological optimism and their attitudes towards the relationship between technology and the values could be understood within the scope of technological pessimism.

Keywords


Technology, values, the social studies, pre-service social studies teacher

Full Text:

PDF


References


Ata, B. (2008). Bilim ve teknolojinin sosyal değişime etkisi. İçinde B. Ata (Ed.). Bilim teknoloji ve sosyal değişme (s. 1-11). Ankara: Pegem Akademi Yayınevi.

Balcı, F.A. ve Yanpar Yelken, T. (2010). İlköğretim öğretmenlerinin “değer” kavramına yükledikleri anlamlar. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 39,81-90.

Becker, A. E., Burwell, R. A., Gilman, S. E., Herzog, D. B., ve Hamburg, P. (2002). Eating behaviours and attitudes following prolonged exposure to television among ethnic Fijian adolescent girls. British Journal of Psychiatry, 180, 509-514.

Bijker, W.E. (2001). Understanding technological culture through a constructivist view of science, technology, and society. İçinde S. H. Cutcliffe ve C. Mitcham (Ed.). Counterpoints of science, technology, and society studies (19-34). State University of New York Press.

Bouras, A., ve Albe, V. (2008). Viewpoints of higher education teachers about technologies. International Journal of Technology and Design Education, 18(3), 285-305.

Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., ve Demirel, F. (2012). Bilimsel araştırma yöntemleri (11. Baskı). Ankara: Pegem Akademi Yayınları.

Cunningham, C., Lachapelle, C., ve Lindgren-Streicher, A. (2005). Assessing elementary school students’conceptions of engineering and technology. 2005 American Society for Engineering Education Annual Conference & Exposition Bildirileri, American Society for Engineering Education, Portland.

Çelik, H. C. ve Kahyaoğlu, M. (2007). İlköğretim öğretmen adaylarının teknolojiye yönelik tutumlarının kümeleme analizi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 5(4), 571-586.

Çelikcan, Ş. (2011). Sosyal bilgiler öğretiminde bilim, teknoloji ve toplum öğrenme alanının yeri ve önemi. İçinde R. Turan, A.M. Sünbül ve H. Akdağ (Ed.). Sosyal bilgiler öğretiminde yeni yaklaşımlar II (s. 164-176). Ankara: Pegem Akademi Yayınevi.

Deniz, S., Görgen, İ., ve& Şeker, H. (2006). Tezsiz yüksek lisans öğretmen adaylarının teknolojiye yönelik tutumları. Eğitim Araştırmaları, 23, 62-71.

Dilmaç, B., Bozgeyikli, H. & Çıkılı, Y. (2008). Öğretmen adaylarının değer algılarının farklı değişkenler açısından incelenmesi. Değerler Eğitimi Dergisi, 6 (16), 69-91.

Doğanay, A. (2009). Değerler eğitimi. C. Öztürk (Ed.). İçinde Sosyal bilgiler öğretimi (s.

225-256). Ankara: Pegem A Yayıncılık.

Durbin, P. T. (1972). Technology and values: a philosopher’s perspective. Technology and

Culture, 13(4), 556-576.

Eisenkraft, A. (2010). Retrospective analysis of technological literacy of k-12 students in

USA. International Journal of Technology and Design Education, 20(3), 277-303.

Fidan, Kurtdede N. (2009). Öğretmen adaylarının değer öğretimine ilişkin görüşleri. Afyonkocatepe Üniversitesi Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 2(2), 1-18.

Gaskell, G., Eyck, T. T., Jackson, J., ve Veltri, G. (2005). Imagining nanotechnology: cultural support for technological innovation in Europe and the United States. Public Understanding on Science, 14(1), 81-90.

Halstead, J. M. ve Taylor, M. J. (2000). Learning and teaching about values: a review of recent research. Cambridge Journal of Education, 30(2), 169-203.

Inglehart, R., Diez-Medrano, J., ve Luijkx, R. (2007). European values studies, volume 11: changing values and beliefs in 85 countries : trends from the values surveys from 1981 to 2004. Leiden, NLD: Brill.

International Technology Education Association (2007). Standards for technological literacy: content for the study of technology. http://www.iteaconnect.org/TAA/Publications/TAA_Publications.html adresinden 19. 10. 2009 tarihinde edinilmiştir.

Jarvis, T., ve Rennie, L. J. (1996). Perceptions about technology held by primary teachers in England. Research in Science and Technological Education, 14(1), 43–54.

Kabakçı, I. ve Odabaşı, F. (2004). Teknolojiyi kullanmak ve teknogerçekçi olabilmek. Sosyal

Bilimler Dergisi, 1, 19-27. Kolaç, E., ve

Karadağ, R. (2012). Türkçe öğretmeni adaylarının "değer" kavramına

yükledikleri anlamlar ve değer sıralamaları. İlköğretim Online, 11(3), 762-777.

Koruklu, N. ve Aktamış, H. (2012). Öğretmen adaylarının kavramsallaştırma boyutundaki değer tercihlerinin incelenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi Değerler Eğitimi Sempozyumu Ek Özel Sayısı, 12 (2), 1303-1307.

Lee, H., Chang, H., Choi, K., Kim, S.-W. ve Zeidler, D. L. (2012). Developing character and values for global citizens: analysis of pre-service science teachers’ moral reasoning on socioscientific issues. International Journal of Science Education,34 (6), 925-953.

Maguth, B. M. (2009). Investigating student use of technology for informed and active democratic citizenship in a global and multicultural age. Yayımlanmamış doktora tezi. The Ohio State University, Ohio.

Özaydın, B. (2010). Teknoloji kültürü ve etik. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta.

Periguni, V. (1996). Anytime, anywhere: the social impact of emerging communication technology. Professional Communication, IEEE Transactions on, 39(1), 4-15.

Raffa, J. B. (1985). Television and values: implications for education. The Educational Forum, 49(2), 189-198.

Rennie, L. J., ve Jarvis, T. (1994). Helping children understand technology: A handbook for teachers. Key Centre for Schools Science and Mathematics & Science, Curtin University, Perth & Technology Awareness Program, Australian Department of Industry, Science and Technology.

Rohaan, E. J., Taconis, R., ve Jochems, W. M. G. (2010). Reviewing the relations between teachers’ knowledge and pupils’ attitude in the field of primary technology education. International Journal of Technology and Design Education, 20(1), 15-26.

Rubba, P.A., ve Harkness, W.L. (1993). Examination of preservice and in-service secondary science teachers’ beliefs about science-technology-society interactions. Science Education, 77(4), 407-431.

Samaniego, C. M., ve Pascual, A. C. (2007). The teaching and learning of values through television. Review of Education, 53, 5-21.

Sarı, E. (2005). Öğretmen adaylarının değer tercihleri: Giresun Eğitim Fakültesi örneği. Değerler Eğitimi Dergisi, 3 (10), 73-88.

Solomonidou, C., ve Tassios, A. (2007). A phenomenographic study of Greek primary school students’ representations concerning technology in daily life. International Journal of Technology and Design Education, 17(2), 113-133.

Straub, D. W., Loch, K. D., ve Hill, C. E. (2001). Transfer of information technology to the Arab World: A test of cultural influence modeling. Journal of Global Information Management, 9(4), 6-28.

Teo, T., Lee, C.B. ve Chai, C.S. (2007). Understanding pre-service teachers' computer attitudes: applying and extending the technology acceptance model. Journal of Computer Assisted Learning, 24 (2), 128-143.

Turiel, E. (2008). Thought about actions in social domains: morality, social conventions and social interactions, Cognitive Development, 23 (1), 136-154.

Yalmancı, S. (2009). Öğretmen adaylarının değer yönelimlerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Yazar, T. (2012). Öğretmen adaylarının değerler hakkındaki görüşleri. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 2 (1), 61-68.

Yiğit, E. Ö. (2011). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının teknoloji okuryazarlığı düzeylerinin ve teknoloji ile bütünleştirilmiş sosyal bilgiler öğretimine yönelik görüşlerinin belirlenmesi. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.