From the Editor- Editörden

4.076 504

Abstract


Hello,
It is my pleasure to greet you with the new volume of JSSER/SBEAD. Each new volume we publish strengthen our belief in reaching our goals for the future while increasing our hope to build a World where peace, freedom and welfare become the dominant forces.
Despite the human tragedy in Syria and Egypt, the decline in terrorist incidents in Turkey and the agreements between Iran and the International community in the region towards more freedom and welfare make us hopeful for establishing the peace, freedom and welfare throughout the world.

Merhaba,
JSSER/SBEAD ailesi olarak yeni bir say?m?zla daha sizleri selaml?yor olman?n vermi? oldu?u mutlulu?u ifade ederek sözlerime ba?lamak istiyorum. Yay?nlad???m?z her yeni say? bir taraftan gelece?e yönelik hedeflerimizin gerçekle?ece?ine olan inanc?m?z? daha da güçlendirirken di?er taraftan da gelece?e dair bar??, özgürlük ve refah?n hakim oldu?u bir dünyan?n in?a edilebilece?ine ili?kin umudumuzu art?rmaktad?r.
Suriye ve M?s?rda ya?an?lan insanl?k dram? hala devam etmekle birlikte Türkiye’nin kendi içinde terörün görülür bir ?ekilde azalmas? ve yak?n çevresinde ?ran ile uluslararası toplumun yapt??? anla?ma gibi bar??, özgürlük ve refah?n artmas? yönünde at?lan ad?mlar, dünya çap?nda ihtiyaç duyulan bar??, özgürlük ve refah?n tesisi için bizleri umutland?rmaktad?r.

Full Text:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.