Tolerance as a Democratic Value in Higher Education

Kasım Kiroglu, Cevat Elma, Alper Kesten, Sule Egüz

Abstract


Eğitimin her düzeyinde özellikle de yarının öğretmenlerini yetistirecek olan yüksekögretim kurumlarındaki ögretim elemanlarının hoşgörülü bir Sınıf ortamı oluşturarak ders işlemeleri ve ögrencilerinde de benzer tutum ve davranışlar geliştirmeye çalışmaları, demokrasiyi özümsemiş yeni bir nesil yetişmesini sağlayacaktır. Bu anlamda öğretim elemanlarının eğitim öğretim sürecinde öğrencilere yönelik tutum ve tavırları hem demokratik anlayışın yerleşmesi hem de hoşgörü ortamının geliştirilmesi açısından önemlidir. Demokratik bir de?er olarak Sınıfta hoşgörüye ilişkin öğretim elemanlarının görüşlerinin belirlenmesi amacıyla yapılan bu araştırma, tarama modeli niteliğindedir.Öğretim elemanlarının sınıfta hoşgörüye yönelik görüşlerini belirlemek amacıyla bir ölçek geliştirilmiştir. Çalışmadan elde edilen verilerin cinsiyet, medeni durum, kıdem ve unvan değişkenleri açısından karşılaştırılması amacıyla aritmetik ortalama, t-testi, Mann-Whitney U testi ve Kruskal Wallis teknikleri kullanılmıştır. Öğretim elemanlarının sınıf içi hoşgörüye ilişkin görüşleri; iletişim ve katılım, dış görünüş ve öğrenci davranışlarına tepki başlıkları altında incelenmiştir. İletişim ve katılım boyutuna bakıldığında, öğretim elemanlarının öğrencilerin karar alma sürecine katılmalarına, dersi alacakları öğretim elemanını seçme özgürlüğüne, çeşitli konularla ilgili itiraz ve önerilerini dile getirmelerine olumlu yaklaştıkları belirlenmiştir. Dış görünüş boyutunda öğretim elemanları hem kendilerinin hem de öğrencilerin istedikleri kıyafetleri giyebilmeleri ve giyim konusunda herhangi bir kısıtlamanın doğru olmayacağı yönünde görüş ifade etmişlerdir. Öğretim elemanlarının giyim konusundaki bu hoşgörülü tutumlarına karşın öğrencilerin siyasi kimliklerini ya da görüşlerini belli edecek işaretler kullanmalarına ise aynı derecede hoşgörülü yaklaşmadıkları görülmüştür. Bir sınıf yöneticisi olarak öğretim elemanının bir hoşgörü ortamı oluşturması, eğitim-öğretim faaliyetlerinin amacına uygun şekilde yürütülmesini kolaylaştırır. Üniversitede böyle bir ortamın oluşturulması, öğretmen adaylarının gelecekte mesleklerini ifa ederken programda ısrarla altı çizilen demokratik sınıf ortamını oluşturmalarına da yardımcı olacaktır.

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.