Social Studies Teachers’ Perceptions about the Nature of Social Studies

Selahattin Kaymakci, Bahri Ata

Abstract


Özet: Sosyal bilgiler, yüzy?l? a?k?n süredir dünya eğitim sistemini etkileyen, bir felsefî temele sahip ve belli ö?retim gelenekleri olan bir derstir. Bu ara?t?rman?n amac? sosyal bilgiler öğretmenlerinin sosyal bilgilerin do?as?yla ilgili görü?lerini ortaya koymakt?r. Bu ba?lamda ara?t?rmada resmi ilkö?retim kurumlar?nda görev yapan toplam 337 sosyal bilgiler öğretmeninin görü?lerine ba?vurulmu?tur. Ara?t?rmada betimsel yöntem kullan?lm??t?r ve veri toplama arac? olarak Barr, Barth ve Shermis (1978) tarafından geli?tirilen “Sosyal Bilgiler Tercih Ölçe?i”nden yararlan?lm??t?r. Ara?t?rmada elde edilen veriler SPSS 16.00 program?nda betimsel analiz, ba??ms?z gruplar için t testi ve tek yönlü varyans analizi yard?m?yla çözümlenmi?tir. Ara?t?rma sonucunda sosyal bilgiler öğretmenlerinin en çok sosyal bilim olarak sosyal bilgiler anlay???n? benimsedi?i, öğretmenlerin sosyal bilgiler yakla??m? tercihlerinde ise cinsiyet ve mesleki deneyimin belirgin bir faktör oldu?u, buna kar??n mesleki deneyimin etkileyici bir unsur olmad??? ortaya ç?km??t?r.

Keywords


sosyal bilgiler, sosyal bilgilerin do?as?, sosyal bilgiler öğretmeni, ö?retim yakla??m?

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
All articles published in JSSER are licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

The JSSER is indexed and/or abstracted in: