The Application Levels of Practices of Values Education in Social Studies Course by Teachers

Tekin Celikkaya, Simge Filoglu, Nur Sema Oktem

Abstract


Bu araştırma, Sosyal Bilgiler dersinde değerler eğitimine yönelik yapılabilecek olan uygulamaların öğretmenler tarafından uygulanma düzeylerini belirlemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın örneklemi, seçkisiz örnekleme kullanılarak oluşturulmuştur. Araştırmanın örneklemi, 2011-2012 eğitim-öğretim Adana il ve ilçe merkezindeki 60 ilköğretim okulundaki 4 ve 5. sınıf öğretmeni (n=104) ile sosyal bilgiler öğretmeni (n=109) oluşturmuştur. Araştırmanın verileri yüzde, frekans, t-testi, ANOVA ve Pearson Korelasyonu analizleri ile elde edilmiştir. Veriler araştırmacılar tarafından geliştirilen 38 maddelik ve 5’li likerten oluşan ölçekten elde edilmiştir. Araştırmada değerler eğitimine yönelik yapılabilecek olan etkinliklerin uygulanma durumlarının cinsiyete, branşa, görev yerine, mesleki kıdem ve değerler eğitimi alma durumuna göre farklılaşıp-farklılaşmadığı incelenmiştir. Sonuç olarak; öğretmenlerin boyutlarının sırasına göre en çok yaptıkları etkinlikler; öğrencilere değerleri kazanmalarını sağlayacak kitaplar Bu çalışma 20-22 Nisan 2012 tarihleri arasında Marmara Üniversitesi tarafından düzenlenen Değişen Dünyada Vatandaşlık ve Demokrasi Eğitiminde Yeni Yönelimler ve Sorunlar” konulu Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumunda sunulan sözlü bildirinin genişletilmiş halidir. Önermek, dersin konusu ilgili önemli bireylerin biyografilerini hazırlatıp tartışma konusu olarak sunmak, örnek davranış sergileyen öğrencileri sınıf ortamında ödüllendirmek, değerler eğitiminde öğrencilerin kendilerini başkalarının yerine koyma (empati) becerisini kazanmalarını sağlamak ve öğrencileri, olumlu değerlere sahip olması için telkin yoluyla(nasihat ederek) uyarmak şeklindedir. Kadın öğretmenler erkek öğretmenlere göre belirginleştirme boyutundaki etkinlikleri daha iyi düzeyde uygulamaktadır. İlçe merkezinde görev yapan öğretmenler il merkezinde görev öğretmenlerden hem belirginleştirme hem de toplam boyuttaki etkinlikleri daha iyi düzeyde uygulamaktadır.

Keywords


Değer, değerler eğitimi, sosyal bilgiler dersi öğretim programı,

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
All articles published in JSSER are licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

The JSSER is indexed and/or abstracted in: