Editörden


Abstract


BA?LARKEN

Merhaba,
Sosyal Bilgiler Eğitimcileri Birli?i [SBEB/ASSE: Association for Social Studies Educators]'nin resmi yayın organı olan Sosyal Bilgiler Eğitimi Araştırmaları Dergisi [SBEAD/JSSER: Journal of Social Studies Education Research] adlı uluslararası hakemli dergi, bu sayı ile sosyal bilgiler eğitimi literatüründeki tarihî yolculuğuna başlamaktadır.
SBEB ailesi olarak, aylardır süren hummalı, ama amatörce ve bir o kadar da heyecan içinde sürdürdüğümüz çalışmaların ürünü olan SBEAD ile bu yolculuğa çıkarken tarifsiz duygular içindeyiz. Zira sevinç, mutluluk ve gurur gibi kelimeler, bugün hissettiklerimizi anlatmaya yetmez. Bizi böylesi bir duygusal anafora sürükleyen şey, SBEAD'nin yayın hayatına girmesinin bizim için, bu olgusal durumdan çok daha fazla anlam ifade etmesidir. Öyle ki Türkiye'nin alandaki ilk ihtisas dergisi olan SBEAD'nin yayın hayatına girmesi, henüz bir yaşında bir kuruluş olan SBEB için, elbette gurur verici bir başarıdır; fakat bizim açımızdan bu gelişme, sosyal bilgiler eğitimi alanında uygulamaya koymayı planladığımız ulusal ve uluslararası akademik ve pedagojik projelerden ilkinin hayata geçirilmesi anlamı taşımaktadır. Bu önemli projenin gerçekleşmesi, bizi diğer projelerimiz için yüreklendirmektedir.
Öte yandan SBEAD'nin yayın hayatına girmesi, Türkiye sosyal bilgiler eğitimi tarihi için de önemli bir dönüm noktası olacaktır. Çünkü, 1968 İlkokul Programı ile başlayan Türkiye sosyal bilgiler eğitimi geleneği; böylece, çeyrek asırlık bir Batıdan tercüme ve aktarma evresinden sonra 1990'lı yıllarda girdiği akademik kurumsallaşma sürecinin bir sonucu olarak, alana ilişkin kitap, makale ve bildiri türlerinde yayınlanan sayısız esere ilave olarak, uluslararası hakemli bir ihtisas dergisi çıkarılabilen yeni bir evreye girmiş bulunmaktadır. Türkiye üniversitelerinin ve sivil toplum örgütlerinin, ilgili uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliğine gidebildiği, ortak projeler yürütebildiği ve uluslararası literatüre katkıda bulunabildiği, dahası sosyal bilgiler eğitimi alanında reform sayılabilecek program geliştirme sürecinin başlatıldığı bu evredeki gelişmeler, henüz verimliliğini kanıtlamasa da, bir bütün olarak a€˜Türkiye yeni sosyal bilgiler hareketi' adı verilebilir.
Türkiye'de sosyal bilgiler eğitiminin akademik bakımdan bugünkü seviyeye gelmesinde 1990'lı yıllarda Dünya Bankası - YÖK işbirliği ile gerçekleştirilen Hizmet Öncesi Öğretmen Eğitimi Projesi önemli rol oynamıştır. Çünkü, bu proje kapsamında; eğitim fakültelerinde a€˜sosyal bilgiler eğitimi' anabilim dalları kurulmuş, lisans programları açılmış; eğitim bilimleri enstitülerinde yüksek lisans ve doktora programları başlatılmış; bu disiplin doçentlik unvanı alınan bir alan haline getirilmiş; eğitim fakülteleri öğretim elemanlarına yönelik hizmet içi eğitim programları yürütülmüş; öğretim elemanı yetiştirmek üzere yurt dışına öğrenci gönderilmiştir. Burada, söz konusu proje kapsamında tanıma ve birlikte çalışma fırsatı bulduğum James L. Barth'ı (ABD) saygı ve minnet duygularımla anmak isterim. Çünkü benim sosyal bilgiler eğitiminin önemini fark edip bu alana yönelmemi sağlayan kendisidir. Fakat şahsî kariyerimin şekillenmesine yaptığı katkının da ötesinde o, yürüttüğü eğiticilerin eğitimi seminerleri ve yaptığı hizmet öncesi öğretmen eğitimine yönelik didaktik yayınlarla Türkiye'deki yeni sosyal bilgiler hareketinin başlamasına önayak olmuştur. Bu hareketin başarıya ulaşmasında, YÖK yurt içinde ve yurt dışında, Millî Eğitim Bakanlığı [MEB] ise yurt dışında öğretim elemanı yetiştirilmesini sağlayarak hayatî rol oynamıştır. MEB'in bu harekete bir başka katkısı da - yukarıda kısaca değinildiği gibi- sosyal bilgiler öğretim programlarını ve öğretim araç - gereçlerini eğitimdeki yükselen değerlere göre yenilemesidir. Gerek son on beş yıldır üniversitelerde gerçekleştirilen söz konusu akademik/bilimsel gelişmenin seyri, gerekse ilköğretimde başlatılan reformun bugünü ve geleceği üzerine yapılacak araştırmalar, dünya için de zengin bir laboratuar işlevi görecek Türkiye yeni sosyal bilgiler hareketinin geleceği bakımından büyük önem taşımaktadır. İşte, bu hareketin başarıya ulaşmasını ve böylece ülkede etkili bir sosyal bilgiler eğitiminin gerçekleşmesini isteyen SBEB, SBEAD'yi yayın hayatına sokarak, bu tarihî süreçte başat rollerden birini oynamaya aday olmaktadır.
Bir vatandaşlık eğitimi programı olarak sosyal bilgiler geleneğinin anavatanı olan Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Sosyal Bilgiler Ulusal Konseyi [NCSS: National Council for Social Studies] örneğine göre kurulan SBEB; gerçekte SBEAD'yi neşretmenin ötesinde, Türkiye'de bu kuruluşun ülkesinde gerçekleştirdiklerine benzer faaliyetlerde bulunmayı amaçlamaktadır. Bunlardan bazıları şunlardır:
a€¢ Türkiye'de sosyal bilgiler eğitimi üzerine çalışan bilim adamları ile öğretmenleri bir çatı altında buluşturarak, alanın geliştirilmesi için bir güç birliği ve sinerji oluşturmak;
a€¢ gerçekleştirilecek ulusal ve uluslararası bilimsel etkinlikler ve yapılacak yayınlar aracılığıyla alana dair bilgi üretimi ve paylaşımına katkıda bulunmak;
a€¢ alana ilişkin felsefî ve/veya kuramsal yönelimler ile bilimsel gelişmeleri izlemek ve bunları didaktik yayınlar ve çeşitli hizmet içi eğitim yöntemleri ile uygulayıcıların kullanımına sunmak.
Kuşkusuz, bilgi üretimi ve erişimi bağlamında SBEAD, bu görevlerin gerçekleştirilmesinde önemli, fakat sınırlı bir rol oynayabilir. Onun yanı sıra, kuram - uygulama bütünleşmesinin ürünü, iyi örneklerin yayınlandığı popüler bir başka derginin, akademik temel eserler ile öğretmen kılavuzları ve öğrenci çalışma kitapları vb.nin yayınlanması gerekir. SBEB, birkaç yıl içinde bu yayınları gerçekleştirmeyi planlamaktadır. Fakat hemen belirtelim ki, sözü edilen yayınlar gerçekleştiğinde de SBEAD, yakın gelecekte Türkiye'de sosyal bilgiler eğitimine ilişkin literatürün amiral gemisi olmaya adaydır. O, şu özellikleri dolayısıyla bu önemli rolü oynayacak potansiyele sahiptir:
a€¢ Her şeyden önce SBEAD, uluslararası hakemli bir dergidir. Bu özellik, onun, evrensel kabul görmüş bilimsel araştırma ve yazım ölçütlerini taviz vermeksizin uygulamasını güvence altına alacaktır.
a€¢ SBEAD, bir e-dergidir. Bu özelliği ona, Bilgi Çağının insanlığa sunmuş olduğu bilişim teknolojisinden faydalanarak, zaman açısından hedef kitleye ulaşmada olağanüstü bir hız, mekân bakımından ise küresel bir genişlik kazandıracaktır. Başka bir ifadeyle SBEAD, zaman ve mekân sınırlaması olmaksızın, okuyucunun yerli ve yabancı bilim adamlarının araştırmaları ile buluşabileceği küresel bir zemin olacaktır.
Bu özellikleriyle SBEAD, sosyal bilgiler eğitimi teorisi, yöntemleri ve uygulamaları üzerine odaklanmaktadır. Bu konulara ilişkin yerel, ulusal, uluslararası, ulus üstü ve küresel kapsam/derinlikteki araştırmalar, dergide yayınlanmaya adaydır. Yalnız araştırmaların hangi model ve yöntemle yapılırsa yapılsın özgün/birincil teorik ve ampirik araştırma veya uygulama çalışması olması önkoşuldur.
SBEAD, Mayıs ve Kasım aylarında olmak üzere iki kez yayınlanacaktır. Bu sayıda olduğu gibi bazı sayılar farklı konuları içerirken, bazı sayılar da ilgili kurullar ve/veya paydaşlarımızın görüşleri doğrultusunda tematik olarak, tek bir konuyu irdeleyen makalelerden oluşacaktır. Bu sayımızda yedi makale, belirlenen ölçütleri karşılayarak yayınlanma imkânı bulmuştur.
Bu sayıda yer alan makalelerden ilki, Bülent Tarman ve İsmail Acun'un a€œSocial Studies Education and a New Social Studies Movementa€ adlı makalesi, benim yukarıda sözünü ettiğim Türkiye yeni sosyal bilgiler hareketinin bugünkü durumunu irdelemekte ve 1960'larda ABD'de gelişen a€œYeni Sosyal Bilgiler Hareketia€ tecrübesinin ışığında onun geleceğini tartışmaktadır. Bu makale, Türkiye'de son on beş yılda alanda kaydedilen gelişmeleri kavramsal ve tarihsel bir bağlama oturtması bakımından önemlidir.
Erkan Dinç'in a€œThe Views of Teachers on the New Social Studies Curriculum and Its Practicea€ adlı makalesi; Bülent Tarman ve İsmail Acun'un Türkiye yeni sosyal bilgiler hareketinin bugünkü durumuyla ilgili tespit ve yorumlarını, 2004'ten itibaren yürürlüğe giren sosyal bilgiler öğretim programı ve onun uygulanmasına ilişkin öğretmen görüşlerini yansıtan bulgular ile karşılaştırma olanağı sunmaktadır. Araştırmaya göre, öğretmenler genel olarak yeni programa dair olumlu görüşlere sahiptir. Bu durum, hiç kuşkusuz söz konusu hareketin geleceği bakımından son derece olumludur.
Bu sayıda eğitim teknolojisi ile ilgili üç makale yer almaktadır. Bunların ilki Alper Kesten'in eğitimde bilgisayar kullanımı üzerine a€œComputer Technology in Education and Issues of Power and Equitya€ adlı çalışmasıdır. İkincisi, İbrahim Turan'ın a€œStudent Attitudes toward Technology Enhanced History Education: Comparison between Turkish and American Studentsa€ adlı, Türk ve Amerikan öğrencilerinin bilgisayar destekli tarih eğitimine yönelik tutumlarını irdeleyen karşılaştırmalı çalışmasıdır. Ãœçüncüsü ise, Ahmet Åžimşek'in a€œAn Investigation of Pre-Service Teachers' Perception of Historical Time Through The Time Tablesa€ adlı makalesidir. Bu araştırmalar sosyal bilgiler eğitiminin teori ve uygulama boyutlarına ilişkin literatüre kayda değer katkı yapacaktır.
İsmail Acun, Metin Demir, Nur Leman Göz'ün eğitim fakültesi birinci sınıf öğrencileri üzerine yaptıkları a€œThe Relationships between Student Teachers' Citizenship Skills and Critical Thinking Skillsa€ başlıklı araştırma, vatandaşlık becerileri ile eleştirel düşünme arasında paralellik bulunduğunu bulgulamaktadır.
Ahmet Katılmış, Halil Ekşi ve Cemil Öztürk'ün a€œThe Efficiency of Being Scientific Value Focused Character
Education Programme in Social Studies Coursea€ adlı makalesi, uygulanan bilimsellik değeri odaklı karakter eğitimi programının etkililiğini inceleyen bir araştırmadır. Makale, geliştirilen programın değer eğitimi bakımından etkili olduğunu göstererek, ilgili literatüre önemli bir katkı yapmaktadır.
Bu önemli makalelerle yayın hayatına giren SBEAD'nin bu aşamaya gelmesinde pek çok kişinin unutulmaz katkısı bulunmaktadır. Fakat en büyük katkıyı, SBEB kurucular ailesinin yaptığını belirtmeliyim. Yard. Doç. Dr. Bülent Tarman (Selçuk Ãœniv.), Yard. Doç. Dr. Alper Kesten (Ondokuz Mayıs Ãœniv.), Yard. Doç. Dr. Cemalettin Ayas (Sinop Ãœniv.), Yard. Doç. Dr. İsmail Acun (Uşak Ãœniv.), Yard. Doç. Dr. Erkan Dinç (Uşak Ãœniv.) ve Yard. Doç. Dr. Ahmet Baytak (Harran Ãœniv.)'dan oluşan bu aileye, SBEB'i kurup, SBEAD'yi yayınlayarak, benim sosyal bilgiler eğitimi ile ilgili hayallerimden en önemli ikisini gerçeğe dönüştürdükleri için müteşekkirim. Burada, Yard. Dr. Bülent Tarman'ın, SBEB'in kurulmasından SBEAD'nin bu aşamaya gelişine kadarki süreçte, gösterdiği zarif ve akıl dolu iletişim ve yönetim performansı ile bizi sonuca götüren bir güç haline geldiğini vurgulamalıyım. Öte yandan dergiye teknik destek veren üç kişiyi de anmak isterim. Yard. Doç. Dr. Vesile Aykaç (Marmara Ãœniv.), SBEB'in logosunu, Yard. Doç. Dr. İbrahim Turan derginin logosunu, Zeynep Gökkaya (Marmara Ãœniv.) ise derginin kapağını tasarlamıştır; bundan dolayı kendilerine de teşekkür ediyorum. Nihayet, bu sayının hakemlerine de dergide yer alan makaleleri değerlendirmede gösterdikleri özveri ve hassasiyet için minnettarım.
SBEAD'nin daha güvenli, daha müreffeh ve daha özgür bir dünya kurma yolunda Türkiye ve dünya sosyal bilgiler eğitimcilerine katkıda bulunmasını diliyorum. Saygılarımlaa€¦

Prof. Dr. Cemil Öztürk
Marmara Ãœniversitesi
Atatürk Eğitim Fakültesi
İstanbul a€“ Türkiye
E-mail: cemilozturk@yahoo.com
========================================

GETTING STARTED...
Hello,
With this first issue, Journal of Social Studies Education Research (JSSER/SBEAD [Sosyal Bilgiler Eğitimi Araştırmaları Dergisi]) -as the international refereed journal and the official publication of the Association for Social Studies Educators (ASSE/SBEB [Sosyal Bilgiler Eğitimcileri Birliği])- starts its historic journey in the literature of social studies education.
As the ASSE family members, we now experience feelings really hard to define; because the journey of JSSER, which is the product of a hard work done with amateur and excited mood and lasted for months, is just beginning. Words such as pleasure, happiness or pride seem quite poor and inadequate compared to our feelings. What drifts us to this sentimental whirlpool is that JSSER's publication means much more to us than just a publication of a journal. Not only releasing a journal -JSSER which is the first specialized journal in its field in Turkey- is a great success for the one-year-old ASSE, but also this development can be considered as the first step of the national and international academic and pedagogical projects that we plan to put into practice within the context of social studies education. The fulfillment of this fundamental project encourages us for upcoming ones.
Moreover, the publication of JSSER will be a significant turning point for the history of social studies education as well. By releasing an international refereed journal of specialization, the tradition of social studies education, which started with the 1968 primary school program, has reached a new stage as a result of the academic institutionalization process which has started in the 1990s and the publication of countless books, articles and papers related to this scientific domain after a period of translation and transfer from the West for nearly twenty-five years. In this current stage, Turkish universities and non-governmental organizations can cooperate with the related foundations and institutions and run mutual projects and thus contribute to the international literature. Moreover, the process of program development which can be considered as a reform in social studies education has started in this stage. Even though it has not yet fully proved its efficiency, all the developments at this stage listed above can be called a€œthe New Social Studies Movement in Turkeya€.
The Pre-Service Teacher Training Project developed by the cooperation of the Council of Higher Education and the World Bank in the 1990s played an important role to raise the social studies education to its current level today. Within the scope of this project, departments of social studies education have been founded, graduate programs have been opened; post-graduate programs have been initiated within the institutes of educational sciences; the social studies education has been turned into a major academic discipline where the degree of associate professorship could be taken; in-service training programs have been implemented for the instructors of the faculties of education; students have been sent abroad with postgraduate scholarship. At this point, I would like to memorialize with respect and gratitude Mr. James L. Barth from the USA whom I had the chance to meet and work with within the project aforementioned: He directed me into this major field by making me realize the importance of social studies education. Beyond his contribution to my professional career, with the training of instructors' seminars that he had conducted and the didactic publications concerning the pre-service training of instructors that he had made, he had been the pioneer of the new social studies movement in Turkey. Thanks to the Council of Higher Education -which played a vital role in raining instructors both at home and abroad- and the Ministry of National Education -which also undertook an essential role in training instructors abroad-, this social studies movement has reached success. Another contribution of the Ministry of National Education -as mentioned briefly above- is to update social studies educational programs as well as the instruction equipment according to emerging values. Both due to the course of the academic and scientific progress made at universities in the last 15 years and also to the prospective research to be conducted on the present and future of the reform for elementary education, Turkey, which can also function as a rich a laboratory for the world, is of high importance for the future of the social studies movement. That's why, ASSE -as an association which aims at the success of this movement in a very effective way to provide a healthy social studies education within the country- has volunteered to play one of the major roles of this historical process by publishing JSSER.
In addition to the publication of JSSER, ASSE which was founded according to the National Council for Social Studies (NCSS) in the United States of America -as the motherland of the tradition of Social Studies as a program of the education of citizenship- aims to carry out the same kind of activities as NCSS does within its own territory. Some of those activities are:
a€¢ To create a synergy and union of powers to improve the field by bringing together scientists and teachers who work on social studies under the same roof;
a€¢ To contribute to both the production and the share of knowledge about the field by means of national and/or international scientific activities and publications;
a€¢ To follow the philosophical and/or theoretical approaches concerning the field and to offer those approaches in order to be implemented by practitioners by means of various didactic publications or in-service training programs.
No doubt that ASSE plays an important role -but a limited one- in the production of and the access to knowledge. But the need for other publications cannot be denied: another popular journal as a product of the integration of both theory and practice which provides readers good examples from the field such as basic academic works; teachers' guides; study books etc. ASSE is planning to make those publications within a few years. I should also underline that when the publications aforementioned come to be realized, ASSE will be a candidate for the flagship of the Social Studies Literature. ASSE is capable of playing this role because of the below mentioned main characteristics:
a€¢ Above all, JSSER is a journal of world-wide acceptance. This feature assures its universally accepted scientific research and writing criteria without making compromises.
a€¢ JSSER is an e-journal. With this property, it utilizes the information technology laid before us in the Information Age and gains an extraordinary impetus to reach the target readers in addition to having spread globally. In other words, JSSER will be a global ground where readers gain access to native and foreign scientists' researches without any restriction of time or place.
With these properties, JSSER focuses on both the theory, methodology and the application of social studies education. Researches which are related to these topics and which have a local, national, international, transnational and global extent are the potential works to be published in this e-journal. No matter which models and methods are employed in these researches, the prerequisite is the originality of the theoretical and empirical researches or the applied works.
JSSER will be published semi-annually, in May and in November. Just like this one, some editions will include different subjects while some will include articles about a specific subject in a thematic way, according to the opinions of related commissions and partners. Seven articles which meet the specified criteria were published in this issue.
The first article of this issue entitled a€œSocial Studies Education and a New Social Studies Movementa€ was contributed by Bülent Tarman and İsmail Acun. This article investigates the recent conditions of the new social studies movement that I have mentioned above and discusses its future situation in the light of the experience of the a€œNew Social Studies Movementa€ of the 1960s in the USA. This article is a crucial contribution since it places the developments made in the field in Turkey in the last fifteen years in Turkey into a conceptual and historical context.
The article entitled a€œThe Views of Teachers on the New Social Studies Curriculum and its Practicea€ by Erkan Dinç provides an opportunity to compare the observations and the evaluations of Bülent Tarman and İsmail Acun on the recent conditions of the new social studies movement in Turkey with the social studies teaching program which has been put into practice since 2004 and the findings which reflect the teachers' views on its application. According to the research, teachers have positive evaluation of the new program in general. Doubtlessly, this is quite positive with respect to the future of the movement.

There are three articles on education technology in this issue. The first one is entitled a€œComputer Technology in Education and Issues of Power and Equitya€ and was written by Alper Kesten on the use of computer in education. The second one is İbrahim Turan's article entitled a€œStudent Attitudes toward Technology Enhanced History Education: Comparison between Turkish and American Studentsa€. This comparative study investigates the attitudes of Turkish and American students towards the computer-aided history education. The third one is Ahmet Åžimşek's article entitled a€œAn Investigation of Pre-Service Teachers' Perception of Historical Time through the Time Tablesa€. These researches will contribute a lot to the theoretical and applied dimensions of social studies education.
The research conducted by İsmail Acun, Metin Demir and Nur Leman Göz on the freshmen of the faculty of education, and entitled a€œThe Relationships between Student Teachers' Citizenship Skills and Critical Thinking Skillsa€ underlines that there are parallelism between citizenship skills and critical thinking.
The article by Ahmet Katılmış, Halil Ekşi and Cemil Öztürk entitled a€œThe Efficiency of Being Scientific Value Focused Character Education Programme in Social Studies Coursea€ is a research analyzing the efficiency of the conducted character education program which focuses on the scientific value. The article contributes to the related literature by indicating that the developed program is effective with respect to the value education.
There are many people who have unforgettable contributions to the current stage of JSSER which is starting its academic publication with these important articles. However, I have to admit that the greatest contribution was made by the board of founders. I express my gratitude the family members who are namely Assist. Prof. Dr. Bülent Tarman (Selçuk University), Assist. Prof. Dr. Alper Kesten (Ondokuz Mayıs University), Assist. Prof. Dr. Cemalettin Ayas (Sinop University), Assist. Prof. Dr. İsmail Acun (Uşak University), Assist. Prof. Dr. Erkan Dinç (Uşak University) and Assist. Prof. Dr. Ahmet Baytak (Erciyes University) for realizing the two most important dreams of mine on social studies education real by founding ASSE and publishing JSSER. I have to emphasize here that Assist. Prof. Dr. Bülent Tarman became an important power figure who made us achieve our goals with his kind and sophisticated administrational and communicational performance during the process of founding JSSER and reaching the current stage. Moreover, I would like to mention three people who provided technical support for the journal: Assist. Prof. Dr. Vesile Aykaç (Marmara University) designed the logo of ASSE, Assist. Prof. Dr. İbrahim Turan designed the logo of JSSER and Assist. Prof. Dr. Zeynep Gökkaya designed the cover of the journal. I offer them my profuse thanks for their contribution. Finally, I am grateful to the referees of this issue for their diligence and dedication in the evaluation of the articles.
I hope JSSER will contribute to the social studies educators both in Turkey and in the world in terms of founding a safer, more free and prosperous world.

Prof. Dr. Cemil ÖZTÃœRK
Marmara University
Atatürk Faculty of Education
Istanbul a€“ Türkiye
E-mail: cemilozturk@yahoo.com

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
All articles published in JSSER are licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

The JSSER is indexed and/or abstracted in: