An Invest?gat?on on Pr?mary School Teachers’ Percept?ons of Effect?ve C?t?zensh?p Proficiency by Certa?n Var?ables


Abstract


Bu ara?t?rma, ilkö?retimde görev yapan Sınıf ve bran? öğretmenlerinin etkili vatandaşlık yeterlik düzeylerini belirlemek amac?yla yap?lm??t?r. Ara?t?rmada “vatandaşlık de?erleri” ve “vatandaşlık bilgi becerileri” alt boyutlar?ndan olu?an 23 maddelik etkili vatandaşlık yeterlikleri ölçe?i kullan?lm??t?r. Ölçe?in iç tutarl?l?k güvenirlik katsay?s? .89’dur. Ara?t?rmaya, 2010-2011 eğitim ö?retim y?l?n?n bahar döneminde 108’i kad?n (%50.5), 106’s? erkek (%49.5) olmak üzere toplam 214 öğretmen kat?lm??t?r. Kolmogorov-Smirnov testi sonucuna göre medeni durum, mesleki k?dem, ev sahibi olma durumu, öğretmenli?i severek tercih etme ve öğretmenlikten memnun olma durumlar? p<.05 düzeyinde anlaml? bir farkl?l?k gösterdi?i için da??l?mlar?n normal olmad??? sonucuna ula??lm??t?r. Bundan dolay? söz konusu de?i?kenlerden mesleki k?dem için parametresiz testlerden Kruskal Wallis H testi; medeni durum, ev sahibi olma durumu, öğretmenli?i severek tercih etme ve öğretmenlikten memnun olma durumlar? için Mann-Whitney U testi yap?lm??t?r. Ayr?ca, mesleki k?demde Kruskal-Wallis H testi sonucunda anlaml? ç?kan farkl?l???n hangi gruplar arasında oldu?unu belirlemek için Mann-Whitney U testi yap?lm??t?r. Cinsiyet ve bran? de?i?kenleri ile ilgili verilerin analizinde istatistiksel teknik olarak parametrik testlerden t testi yap?lm??t?r. Ara?t?rma sonucunda ilkö?retim okullar?nda görev yapan öğretmenlerinin etkili vatandaşlık yeterliklerine ili?kin görü?lerinin “tam kat?l?yorum” düzeyinde oldu?u bulunmu?tur. ilköğretimde görev yapan öğretmenler bran?, medeni durum, ev sahibi olma durumu, öğretmenli?i severek tercih etme ve öğretmenlikten memnun olma durumlar? bak?m?ndan anlaml? bir farkl?l?k göstermemektedir. Ara?t?rma sonucunda; vatandaşlık de?erleri boyutunda cinsiyet bak?m?ndan kad?n öğretmenler lehine; vatandaşlık bilgi becerileri boyutuyla ölçek toplam?nda mesleki k?dem bak?m?ndan k?dem y?l? fazla olanlar lehine anlaml? farkl?l?k bulunmu?tur. Elde edilen bulgular literatür ?????nda tart???lm?? ve yeni ara?t?rmalar için önerilere yer verilmi?tir.

Keywords


Sosyal bilgiler, vatandaşlık eğitimi, etkili vatandaşlık yeterlikleri

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
All articles published in JSSER are licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

The JSSER is indexed and/or abstracted in: